Rayův příběh – Story of Ray

English version below

Před několika málo dny jsem narazila čirou náhodou na jedné FB skupině na informace o mém odchovu, psu Why Not Me? z Kovárny – volacím jménem Ray. Následně jsem toto info našla i na portálu Working dog. Jeho majitelka slečna S. z Německa zde tvrdila, že pes je epileptik a obvinila mě z toho, že toto ignoruji a použila jsem jeho bratra v chovu.

Slečna S. a já jsme byly přítelkyně dlouhá leta, prvního psa ode mě zakoupila před 10-ti lety a vcelku pravidelně (až do doby Covidové) jsme se setkávaly na kynologických akcích, kde jsme si vzájemně vypomáhaly, rovněž jsme byly v kontaktu prostřednictvím emailu nebo FB a rády jsme diskutovaly o „našich“ psech. Za těchto okolností si ode mě koupila 4.psa – Raye (Why Not Me? z Kovárny), pocházejícího z externího vrhu odchovaného u Andrey Pavlíčkové, se kterou byla rovněž v kontaktu. Nikdy mě ani Andreu neinformovala o jakýchkoliv zdravotních problémech psa a to přestože jsme spolu komunikovaly často.

První konflikt mezi mnou a slečnou S. nastal na podzim 2020. Tehdy se rozhodla, že poruší smlouvu, kterou má se mnou a se Sindy Hronskou, ohledně spoluvlastnictví psa Marauder Black z Kovárny (Magic).

Marauder se narodil v roce 2014 a ve třech letech byl uchovněn. Byl výstavně úspěšný, krásný, zdravý a povahově velmi povedený pes.

Dlouhé měsíce jsme poslouchaly spolu se Sindy od slečny S. nářky, že o něj nikdo nemá zájem a nikdo s ním nechce krýt.
Během posledních měsíců jsem bohužel zjistila, jak nespolehlivé a nekonzistentní informace S. sděluje. Tvrdila, že všichni chovatelé, kteří chtěli použít Magica v chovu, toto nakonec sami stornovali. A pak jsem zjistila, že zde je chovatel, který doufá, že má dohodnuté budoucí krytí, ačkoliv S. tvrdila, že jej zrušil. Další chovatel byl „odpřátelen“ a ignorován, když si na první krytí vybral jiného psa, ale stále chtěl Magica použít v budoucnosti. Já sama jsem chtěla Magica použít pro dvě feny. Jednu fenu slečna S. ohodnotila jako „nádhernou“, aby mi pak psala, jak jí nemá ráda a všechny její sourozence. S krytím druhé fenky zpočátku souhlasila, dokonce vlastní jejího bratra a je s ním velmi spokojená.

Měla jsem radost, protože v kvality Magica ultimátně věřím a protože má velmi zajímavou, málo frekventovanou krev. Krytí fenky se mi naskytlo nečekaně, fenka mi nepatří, ale skvěle k Marauderovi sedí.

První pokus o krytí se nám nepodařil, protože na dobu krytí byl vyhlášen první lockdown (3/2020) a bylo nám znemožněno na krytí odcestovat. Čekali jsme tedy na další hárání. Už jsem nechtěla nechat nic náhodě, vyřídila si různé „zadní vrátka“, pro případ, že bychom nemohli cestovat, abychom mohli zrealizovat alespoň inseminaci chlazeným nebo mraženým semenem.
S ohledem na hrozící rizika lockdownů jsme se Sindy několikrát navrhovaly, aby slečna S. kooperovala na odběru a mražení semene Magica, dokud jde cestovat a semeno bez problémů dostat do ČR, vždy však bez jakékoliv reakce z její strany.

Mezitím, na podzim, nám S. sdělila, že psa bez našeho vědomí a souhlasu stahuje z chovu, protože jí už „nebaví řešit krytí“ a chce se věnovat jen sportu. Všechny naše nabídky pomoci ignorovala, jakož i dotazy, jak jí neexistující krytí brání ve sportu. Nicméně alespoň stále souhlasila s tím, že nakryje výše zmíněnou mnou zapůjčenou fenku, jen co se rozhárá. Jako jedinou.

Po naší (mojí a Sindy) velmi dlouhé, slušné konverzaci o Magicovi, její frustraci a naší snaze najít nějakou cestu, jak se situací pomoci, bez varování opustila dvě společné konverzace. Pokračovala jsem s ní tedy v soukromé konverzaci, která z její strany skončila výhružkami, že jediný pes, o kterém se kdy s námi bude bavit je Ray, ale zmínila jen jeho údajný předkus a povahové problémy. Pes má za sebou relativně úspěšnou výstavní kariéru, která by nebyla možná s předkusem, protože ale skus se může s věkem změnit (a tudíž toto žádný chovatel nemůže vyloučit), požádala jsem jí o foto skusu, které slíbila, ale nikdy nedodala. Dále jsem vyjádřila lítost nad uváděnými povahovými problémy a zeptala se, zda chce psovi najít nový domov. Odpověď na tuto otázku jsem již nedostala.

Shodou nešťastných náhod fenka pro Magica začala hárat v době dalších tvrdých lockdownů, znemožňujících cestovat přes hranice. Slečna S. následně odmítla zaslat semeno Magica pro zmiňovanou fenku a to i když jsem jí zcela jasně napsala, že veškeré náklady uhradím. Odmítla jakoukoliv kooperaci s krytím, odmítla i další fenku, stojící přímo v Německu (která by tedy na krytí dojela k ní domů). Na Facebooku mě zablokovala, stejně jako Sindy a Andreu. Její profil jsme již nemohli najít.

Protože mi to přišlo strašně dětinské, napsala jsem jí ještě 30.1. email, který ale nikdy nezodpověděla.

Fenku, kterou mi odmítla krýt jen pár dní před termínem krytí, jsem nakonec nakryla Waitem, bratrem Raye. Nemohu se zbavit dojmu, že načasování publikování údajných zdravotních problémů Raye den po zveřejnění fotek novorozených štěňat může mít něco do činění s žárlivým postojem, který slečna S. mnohokrát předvedla vůči různým psům, které si vybrali chovatelé pro feny, o jejichž krytí svými psy měla S. zájem.

Později jsme zjistily, že jsme již odblokované, ale jsme „odpřátelené“. Za celou dobu této diskuse, ani po ní, jsem nedostala od slečny S. žádné informace o zdravotních problémech Raye a ani na výzvu dalších přispěvatelů na fóru, kde začala v dubnu 2021 mluvit o jeho údajné chorobě, nedodala žádné další detaily, o které byla žádána (video, veter.zpráva, apod.) Přestože jsem pod její post psala dotazy, zůstaly nezodpovězeny.

Nyní šíří pomluvy, že Wait má už 6 vrhů a „chovatele nezajímá zdraví sourozenců“. Ve svých smlouvách mám bod, který říká, že majitel psa, pokud zjistí, že tento má nějaké vážné, potencionálně dědičné zdravotní problémy, je povinen mě bezodkladně informovat. Přestože jsem byla se slečnou S. v častém kontaktu a to po celý leden, od kdy údajně je pes nemocný, nikdy mi o jeho zdravotních problémech nedala žádnou formou (Messenger, mail, dopis, telefon) vědět. Rovněž vůbec nechápu, kde přišla na 6 vrhů Waita – Wait se stal otcem tří vrhů, čtvrtou fenku má nakrytou. Přijde mi to jen jako způsob, jak zveličovat informace.

Na závěr, nezbavuji se žádné odpovědnosti, ani nedělám závěry, zda je pes nemocný nebo není. To prostě nevím a čtenář ať si udělá závěr sám. I kdyby byl Ray ale skutečně nemocný, chování slečny S. daleko překračuje všechny mantinely slušného chování. Neustálé lhaní, porušování smluv a úmyslné poškozování jména chovatele je něco, co bych opravdu po deseti letech spolupráce nečekala a je mi to hluboce líto.

Few days ago I accidentally came across the information published in FB group about my offspring Why Not Me? z Kovárny (a.k.a. Ray). Subsequently I found this info also on Working dog. His owner, Miss S., claimed that Ray is epileptic and accussed me from ignoranting this fact because I used his brother in breeding. 

Miss S. and I were friends for years since she bought first puppy from me,  10 years ago, meeting quite regularly at shows and dog events (before Covid situation) where we helped each other, being in contact via mails/FB often regarding “our” dogs. It was the same when she took 4th puppy, Ray (Why Not Me? z Kovárny), from my external litter with Andrea Pavlickova who she was in contact about Ray with, too. She has never informed me, neither Andrea about any health problems with Ray, eventhough she kept in touch with us often.

First “conflict” between me and Miss S. appeared last autumn when she decided to break our contract about male we have in co-ownership together with Sindy Hronska, Marauder in Black z Kovárny (a.k.a. Magic). 

Magic was born in 2014 and he fulfilled conditions to become stud when he was 3 years old. He was successful at shows, beautiful, healthy dog with excellent character. 

Later me and Sindy heard several complaints from Miss S. that nobody was interested in mating with Magic. During past few months I sadly found out how unreliable and inconsistent information from Miss S. is. She claimed that all breeders interested in Magic cancelled the mating at last. Then I learnt there is a breeder who believes the mating is settled, even though Miss S. claimed the breeder cancelled it. Another breeder was unfriended and ignored by her when he chose another male for first mating but still had interest in Magic for future. I personally wanted to use Magic on two females, one of the bitches she found “wonderful” last year and suddenly she wrote me she dislikes her as well as all her littermates. She agreed with the mating of second bitch at the beginning, she even owns her litter-brother and she is very pleased with him. 

I was very happy because I absolutely believe in Magic’s qualities and I value his interesting, less frequent blood. The offer to use this bitch in breeding happened unexpectedly, she is not in my ownership, but she complements Magic wonderfully. 

First attempt to mate was not possible due to first lockdown (3/2020) and travel restrictions, so we waited for second heating. I did not want to risk anything so I arranged insemination with chilled or frozen semen in case we will not be able to travel again. Given the imminent risks of lockdowns, Sindy and I asked Miss S. several times for cooperation with taking and freezing Magic’s semen while it is possible to travel and get the semen to Czech Republic. She never reacted to this proposals.

Meanwhile, last autumn, Miss S. informed us that she is taking Magic out of breeding without our knowledge and consent because “she is fed up with arranging matings” and she only wants to do sports with him. She ignored all our offers of help as well as our questions how the non-exsisting matings interfere with sport. At least she still agreed to mate the bitch I borrowed for breeding as soon as she comes in heat. The first and last Magic’s mating.

After our (me and Sindy’s) long, polite conversations with her about Magic, her frustration and trying to find the way how to help her, she suddenly left two group conversations we had without warning. Me and her then continued in private messages which she ended with threatening that the only dog she will ever discuss with me is Ray, but mentioned only his rumoured undershot and his behavioral problems. This dog has quite successful show career which is not possible with undershot, but because the bite can change with age I asked her for a photo of it which she promised to send but never did. I also expressed my regrets about character issues and asked if she wants to rehome Ray. I did not get the answer for this question. 

The bitch for Magic started her season during very strict lockdown so traveling was not possible. Miss S. refused sending the semen even though I assured her all expences will be payed by me. She refused any cooperation with mating, refused another bitch who lived in Germany and could travel to her home. She blocked me on Facebook as well as Sindy and Andrea. 

As I found this behavior very childish I wrote her an email on 30.1.2020 which she never replied. 

I was forced to use my second option for this bitch and mated her with Wait, brother of Ray, who lives in Czech Republic. I cannot shake the impression that the timing of the publication of Ray’s rumoured health problems the day after the publication of photos of the newborn puppies may have something to do with the jealous attitude that Miss S. has shown many times towards various studs, who were chosen by breeders instead of Miss S.’s males.

Few weeks later she unblocked us, but remained unfriended. I have never recieved any information from Miss S. about Ray’s health problems during this long discussion. She did not provide any other details about Ray’s rumoured illness she was asked for (video, veterinary report, etc.) by other contributors in Facebook group where she posted about Ray’s epilepsy in April 2021. Although I wrote questions under her post, they remained unanswered.

Now she is spreading rumors that Wait has already 6 litters and “the breeder does not care about health of his siblings”. I have a requirement in my contract which says if the owner learns about serious, potentially genetic health problem of a puppy the owner must inform the breeder immediately. Even though I was in regular contact with Miss S. during all January, when Ray’s illness supposedly appeared, she did not write me message, email, did not send mail nor phoned me. I also do not get why she talks about 6 litters when it is a public info that Wait sired 3 litters and 4th is on the way. I find this only as the way how to exaggerate the information.

In conclusion, I do not relieve myself of any responsibility, nor do I make conclusions whether the dog is ill or not. I really do not know, but let the reader draw his own conclusion. But even if Ray is really sick, Miss S.’s behavior goes far beyond any bounds of decency. Constant lying, breaking contracts and intentionally damaging the breeder’s name is something I would not really expect after ten years of cooperation and I am deeply sorry.